Обществени поръчки

http://www.4mbal.bg/wp-content/uploads/2019/02/Болн_храна-1.rarОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

 ID 9086156/27.02.2019г.

Предмет на поръчката: “Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД”

Документация за участие тук

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

 ID 9084446/20.12.2018 г.

 

Предмет на поръчката: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София» ЕАД, с адрес: гр. София, бул. Македония №38

 

Протокола за охрана тук

 

Документация за участие тук тук тук

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

ID 9083607/29.11.2018г.

 

Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД»

 

Документация за събиране на оферти  и обява тук  тук

 

Протокол тук

 

Приложение 1 тук 

 

Приложение2 тук

 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ тук

 

Техническа спецификация тук

 

Техническа оферта тук

 

Ценова оферта ТУК

 

Решение №735/05.12.2018 г. тук

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

ID 9081900/15.10.2018год.

 

Предмет на поръчката: [„Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Четвърта многопорфилна болница за активно лечение – София” ЕАД”]

 

Документация  за участие     тук

 

Обява ТУК

 

Техническа спецификация  тук

 

Информация за удължаване на пълвоначалния срок за получаване на оферти тук

 

Протокол на комисията и приложения към него, Доклад до Изп. директор на Комисията и

 

Решение на Изп. директор за класиране. тук  тук тук тук тук

 

Открита процедура за обществена поръчка ID 866324/05.09.2018 г.

 

Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

 

Обявление за поръчка.тук

 

Документация за участие.тук

 

Образец еЕЕДОП. тук 

 

 Решение за откриване на процедура тук

 

Открита обществена поръчка

 

ID 8477228/18.05.2018г.

 

Предмет на поръчката: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта Многопрофилна Болница За Активно Лечение-София” ЕАД

 

Документация за участие [тук] Решение за откриване на процедура [тук] Обявление за обществена поръчка [тук] Образец на еЕЕДОП [тук]

 

Съобщение за провеждане  на публичен жребии тук

 

Протокол тук

 

Доклад тук

 

 Решение 1-ва и 2-ра част тук тук

 

Неоферирани номенклатури тук

 

Оценяване тук

 

Класиране тук

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

 

ID 9074533/03.04.2018г.

 

Предмет на поръчката: “Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД”

 

Документация за участие [тук]

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти [тук]

Протокол [тук]

Процедура за пряко договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

Предмет на поръчкатаДоставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА – СОФИЯ ЕАД;
Правно основание чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП;

Решение за откриване на процедура [тук]
Документация за участие в пряко догоаряне [тук]
Покана за участие до “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД [тук]
Покана за участие до “ФЬОНИКС Фарма” ЕООД [тук]

 

Процедура за пряко договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка 

ID 826537/25.01.2018г.

Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД

Документация за участие [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9071462/12.12.2017г.

Предмет на поръчката: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София» ЕАД, с адрес: гр. София, бул. Македония №38

Документация за участие [тук]
Протокол [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9069778/30.10.2017г.

Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД»

Документация за участие [тук]
Провеждане на публичен жребий [тук]
Протокол [част 1]; Протокол [част 2]
Класиране [част I] Класиране [част II]

Открита обществена поръчка

ID 794647/2017г.

Предмет на поръчката: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД

Документация за участие [тук]
Информация за публичен жребий [тук]
Протокол [тук]; Доклад [тук]; Решение [тук]; Приложение 2 [част 1];
Приложение 2 [част 2]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

ID 9066062/2017г.

Предмет на поръчката: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД

Документация за участие [тук]
Информация за удължаване на първоначалния срок за
 получаване на оферти: [тукИнформация за извършени плащания:
[20.10.2017г.]

На основание чл. 79, ал.1, т.3, буква “в” от ЗОП е взето решение за откриване на процедура с предмет:

“Доставка на топлинна енергия, състояща се от топла вода и парно отопление, по изградена топлофикационна мрежа за нуждите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД. 

Решение [тук]
Информация за сключен договор [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

ID 9062845/30.03.2017г.

Предмет на поръчката: “Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД”

Документация за участие [тук]
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти [тук]
Протокол [тук]
Информация за сключен договор [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

ID 9062192/10.03.2017г.

Предмет на поръчката: “Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД”

Документация за участие [тук]
Информация за прекратяване на поръчката [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9061744/23.02.2017г.

Предмет на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

Документация за участие [тук];

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9059772/12.12.2016г.

Предмет на поръчката: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за следните постове 1. Сградата на „Четвърта Многопрофилна болница за Активно Лечение-София” ЕАД с адрес: гр. София, бул. Македония №38; 2. Сградата на „Четвърта Многопрофилна болница за Активно Лечение-София” ЕАД с адрес: гр. София, бул. Монтевидео №21„

Документация за участие [тук]; 
Разяснение по запитване [тук]; 
Протокол №1-1049/23.12.2016г. [тук]
Протокол 2-14/16.01.2017г. [тук]; 
Информация за сключен договор [тук]
Информация за извършени плащания:
[21.08.2017г.][20.09.2017г.]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9058670/16.11.2016г.

Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД»

Документация за участие [тук]

Допълнителна информация: Поради невъзможност да се пише в колони 14 и 15 от образец 11 „Ценово предложение, както и в клетката с ЕИК, всички участници в ОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД могат да копират таблицата от образец №11 „Ценово предложение” в нов excel файл, за да могат да  я предоставят попълнена изцяло.

Провеждане на публичен жребий [тук]
Протокол, приложение № 1, приложение №2 [тук]
Решение №2 [тук]; 
Информация за сключени договори [тук]
Информация за извършени плащания:
[21.08.2017г.][20.09.2017г.]

 

 

Открита обществена поръчка

ID 757511/11.11.2016г.

Предмет на поръчката: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД

Документация за участие [тук]; Публичен жребий [тук];

Отваряне на ценови оферти [тук];  Протокол 1 [тук], доклад [тук], решение [тук], оценяване [тук];

Прекратяване на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП [тук]

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка [тук];

Информация за сключени договори – част 1 [тук]

Информация за сключени договори – част 2 [тук]

Информация за извършени плащания:

[20.09.2017г.]

 

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

ID 755465/28.10.2016г.

Предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

Документи за участие [тук]
Протокол [тук]; 
Доклад [тук]; 
Решение [тук]
Информация за извършени плащания:
[21.08.2017г.][20.09.2017г.][20.10.2017г.]

Публична покана

ID 9052893/14.04.2016г.

Предмет: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

Документи за участие
Протокол №1/27.05.2016г. 
Информация за извършени плащания [тук] [тук] [тук][20.09.2017г.]

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка:

ID 727951/12.04.2016г. 

Предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД

Документи за участие
Протокол №1/02.06.2016г.
Протокол №2/08.06.2016г.
Отваряне на ценови оферти
Публичен жребий 
Протокол №3/28.07.2016г.
Решение №609.1/01.08.2016г.
Информация за извършени плащания 
Информация за извършени плащания 
[20.01.2017г.][20.03.2017г.] [20.06.2017г.]

 

Публична покана

ID 9051797/29.03.2016г.

Предмет: Химиотермодезинфекция, изпиране, гладене, сушене и зашиване /изкърпване/ на мек болничен инвентар и други текстилни материали за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД“.

Документи за участие
Протокол №1/18.04.2016г.
Протокол №2/25.04.2016г. 
Информация за сключен договор №63/28.04.2016г.
Информация за извършени плащания
[20.03.2017г.] [21.08.2017г.][20.09.2017г.]

 

 

Публична покана

ID 9051341/16.03.2016г.

Предмет: Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД”.

Документи за участие

Протокол №1/13.04.2016г.

Информация за сключен договор

Информация за извършени плащания:

[20.11.2016г.] [20.01.2017г.][20.04.2017г.]

 

 

Публична покана

ID 9051313/15.03.2016г.

Предмет: „Абонаментно извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД ”,

Документи за участие 

Протокол №1/25.04.2016г. 

Приложение към протокол №1/25.04.2016г. 

Информация за сключени договори 28.04.2016г. 

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания:

[20.11.2016г.]  [20.12.2016г.] [20.01.2017г.] [20.06.2017г.][20.09.2017г.]

 

 

 

Публична покана

ID 9048393/02.12.2015г.

Предмет: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за следните постове: 1. Сградата на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД  с адрес: гр. София, бул. “Македония” № 38; 2. Сградата на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение -София” ЕАД с адрес: гр. София, бул. “Монтевидео” № 21”,

Документи за участие 

Протокол №1/04.01.2016г.

Информация за сключен договор

Информация за извършени плащания 

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

 

 

 

Публична покана с предмет:

“Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД

 1. Техническа оферта [тук]
 2. Ценова оферта [тук]
 3. Списък [тук]
 4. Договор [тук]
 5. Представяне на участника [тук]
 6. Спецификация [тук]
 7. Публична покана [тук]

Протокол [тук]

Решение [тук]

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

 

Отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД” [тук]

 

Публична покана с предмет:

“Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД” ОТТЕГЛЕНА

 1. Техническа оферта [тук] ОТТЕГЛЕНА
 2. Ценова оферта [тук] ОТТЕГЛЕНА
 3. Списък [тук] ОТТЕГЛЕНА
 4. Договор [тук] ОТТЕГЛЕНА
 5. Представяне на участника [тук] ОТТЕГЛЕНА
 6. Спецификация [тук] ОТТЕГЛЕНА
 7. Публична покана [тук] ОТТЕГЛЕНА